Om verksamheten

Den Relationella Terapin

En av människans viktigaste drivkrafter är att vara i relation med andra människor. Känslan av sammanhang och mening stärks när relationen till andra människor blir förståelig och stabil.

 I den relationella terapin används terapirelationen till att förstå sig själv och de upplevelser, känslor och tankar man bär med sig. I mötet med din terapeut skapas möjlighet att utvecklas och på så sätt öka samspelet med andra människor. 

IPT – Interpersonell Terapi

IPT är en strukturerad korttidsterapi som är rekommenderad av socialstyrelsen för att behandla depression. 

Man utgår i terapin ifrån hur relationer och mående påverkar varandra. Fokus i terapin är på relationer och de förluster, konflikter och förändringar som påverkar ditt mående. Målet är att belysa orsaker till det mående man bär med sig och att aktivt träna på nya sätt att kommunicera för att på så sätt hitta vägar till ett bättre mående.

Den Interpersonella terapin kan även användas vid PTSD behandling.

Sorgbearbetning

Sorg är en normal och naturlig känslomässig reaktion på en förlust av något slag. 

Sorg påverkar våra förhoppningar och förväntningar om vad framtiden kunde vara. Vid någon tidpunkt efter en förlust påbörjar vår hjärna en genomgång för att finna det som aldrig blev sagt eller fullbordat. Det är normalt och naturligt att då gå igenom relationen och upptäcka en del saker som vi önskat hade varit bättre eller annorlunda. Saker vi önskat att vi hade sagt eller gjort. Saker vi önskat att den andra personen hade sagt eller gjort.

Sorgbearbetning är en tidsbegränsad samtalsserie med ett tydligt fokus.

OM MIG Jag heter Mija Edström och jag arbetar som legitimerad psykoterapeut i Linköping. I mitt arbete utgår jag från den relationella terapin som  alltid väckt mitt intresse. Den relationella terapin har en enkelhet som jag upplevt hjälper människor att utvecklas.  Det är i mötet med andra som vi kan växa och hitta nya sidor hos oss själva och terapiformen tillåter oss att utvecklas tillsammans. Jag anser att det är i mötet med andra som möjligheterna till förändring och utveckling finns och att varje människa har rätt att bli bemött som subjekt och inte som ett objekt. Vi tittar tillsammans bland annat på anknytningsmönster, vilket blir en naturlig del då den relationella terapin utgår från dig och mig tillsammans. Under mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat med ungdomar och vuxna i utsatta situationer i samhället och har lång erfarenhet av samtal med ungdomar och med unga vuxna. Jag har även erfarenhet av att arbeta terapeutisk med personer som har levt i en våldsutsatthet och även upplevt svårigheter i form av försummelse under uppväxten. utbildningar:

Under utbildning i Hundassisterad Psykoterapi. 
  • Legitimerad Psykoterapeut med inriktning Relationell terapi  på Linköpings Universitet.
  • Utbildad i Interpersonell terapi på B-nivå.
  • 2-årig utbildning i Relationell terapi för ungdomar med depression (Linköpings Universitet)
  • Psykoterapi Steg 1 på Linköpings Universitet
  • Utbildad Socialpedagog på Linköpings Universitet
  • MI utbildad inom SIS
  • Utbildad i ACT (Acceptance Comittment Therapy)
  • Utbildad handledare i Sorgbearbetning på Institutet för Sorgbearbetning i Stockholm